Podporili sme

Podporili sme vydanie publikácie ,,Prídu mnohí od východu i západu,,

Jej autorom je slovenský kňaz, historik a slavista Prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD.

Pôsobí ako samostatný vedecký pracovník Slavistického ústavu Slovenskej akadémie vied (SAV) a archivár Arcidiecézneho archívu v Košiciach. Sústreďuje sa na okruh venovaný výskumu slovenského kultúrno-historického a religiózneho priestoru v interakciách národných a európskych hodnôt, predovšetkým na výskum vzťahov latinskej a byzantskej kultúrno-religióznej tradície na Slovensku a v stredoeurópskom priestore, analyzuje historické texty súvisiace s prelínaním byzantskej a latinskej kultúrno-obradovej tradície z kultúrno-historického, religiózneho a teologického hľadiska.

Prajeme Vám o. Peter i naďalej veľa síl a životnej energie pri tvorbe ďalších hodnotných diel.