Projekty

LUNA

LUNA

Projekt LUNA je vlajkovou loďou nadácie zo zameraním na Slovensko. Tento projekt vznikol za účelom podpory konkrétnych aktivít formou materiálnej podpory. Veríme, že touto pomocnou rukou poskytneme veľa úžitku mnohým ľudom a inštitúciám.

Cieľom projektu je poukázať na ideu, že aj malý plamienok vie rozpáliť veľký oheň rovnako ako maličké svetielko dokáže rozjasniť tmu, či mesiac noc. Projekt tak chce zdôrazniť myšlienku, že i malá pomoc vie priniesť veľký úžitok. Každý mesiac v roku nadácia materiálne podporuje iný subjekt na základe aktívneho vyhľadávania konkrétnej príležitosti, na podporu dobrých vecí v súlade so štatútom nadácie. Konkrétna pomoc je zverejňovaná mesačne 15. dňa v mesiaci formou fotodokumentácie na web stránke nadácie v časti AKTUALITY.

Podporte prosím Nadačný fond LUNA v kategórii Nadačné fondy. Vopred ďakujeme.

ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÝ v rokoch 2021 až 2022

iMISSION

iMISSION

Projekt iMISSION (Online Misia) je jednoduchý projekt, ktorý aktívne vyhľadáva a podporuje charitatívne a humanitárne misie vo svete. Je veľmi efektívny, pretože je pre nadáciu nízko nákladový. Používa k svojej činnosti aktivitu zahraničných misionárov a humanitárnych pracovníkov, ktorých Nadácia LEA podporuje formou finančných dotácií. Poskytnuté prostriedky sú použité na stavebné aktivity, materiálnu a potravinovú pomoc i režijnú podporu.

Sme presvedčení, že touto formou vieme z malej dedinky na východe Slovenska, pomôcť ľuďom vo vybraných lokalitách po celom svete. Pridajte sa k nám.

Podporte prosím Nadačný fond GLOBAL v kategórii Nadačné fondy. Vopred ďakujeme.

ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÝ v roku 2022

Talentium

Talentium

Sociálne štipendium pre nadané deti Talentium je vytvorené pre deti, ktorým slabšia finančná situácia rodín bráni v rozvoji talentov a napredovaniu umeleckého nadania. Nateraz je štipendium vytvorené špeciálne pre ZUŠ v Strážskom. Nadácia však verí, že toto štipendium postupne rozšíri aj do iných miest a škôl.

Táto podpora spočíva v poskytnutí štipendií pre štúdium v troch umeleckých kategóriách: hudobný odbor, výtvarný odbor a literárno- dramatický odbor. Nadácia LEA podporí pre školský rok 2021/2022 tri deti v každom odbore so štipendiom na 4 roky. Podmienkou poberania štipendia sú dve odporúčania vyučujúcich pedagógov a doklad o príjme, prípadne čestné prehlásenie, že rodič je bez príjmu. Sme presvedčení, že touto formou umožníme nadaným deťom napredovať vo svojich životoch tak, aby boli prínosom pre svoje okolie v tejto sfére pôsobenia.

Podporte prosím Nadačný fond SYMFÓNIA v kategórii Nadačné fondy. Vopred ďakujeme.

ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÝ v roku 2021

Pamätný park

Pamätný park

Podstata tohto projektu spočíva v záchrane už historických monumentov na jednom mieste. Prvotnou rekonštrukciou a následným sprístupnením verejnosti chce projekt Pamätného parku poukázať na ideu ochrany dedičstva kultúry, architektúry i spomienok domáceho obyvateľstva na tzv. ,,staré dobré časy“, od čoho očakávame inšpiráciu pre časy nové.

Samotný Pamätný park bude pozostávať z už viac ako 200 ročnej pivnice, ktorá bude slúžiť ako prezenčná miestnosť vystavených exponátov. Zachová sa aj pôvodná jedinečná fasáda nehnuteľnosti. Sprístupnená bude taktiež posledná kamenná baroková studňa v blízkom okolí. Mini-areál sa doplní o pamätnú tabuľu venovanú pôvodnému majiteľovi židovského pôvodu p. Davidovi Deutschovi, ako prejav úcty k zaniknutej židovskej obci, či o pamätná tabuľu osobností dediny. Súčasťou Pamätného parku budú aj ďalšie expozície, vytvárané našim paralelným projektom ,,Po stopách času,,.

Podporte prosím Nadačný fond LUNA v kategórii Nadačné fondy. Vopred ďakujeme.

Po stopách času

Po stopách času

Cieľom projektu ,,Po stopách času" je vzbudenie záujmu o históriu ako dôležitej súčasti vzdelávania. Tá je hlbokou studňou všetkých skúseností ľudstva, z ktorej môžeme kedykoľvek čerpať. Slovami Cicera: "Dejiny sú svedkom čias, svetlom pravdy, život pokračujúci v pamäti potomstva, učiteľkou života a hlásateľom starých čias."

Zaujímavé prvky histórie máme častokrát hovorovo povedané ,,rovno pod nosom,,. A práve toto je nosný moment, ktorý tento projekt sleduje. Nájsť, vybádať a zachovať zaujímavé momenty lokálnej histórie a tak zaujať a obohatiť svoje okolie skúsenosťou i výsledkami. A možno inšpirovaním ľudí k ďalšej činnosti, ktorá môže obohatiť naše životy.

Prvým krokom pre Nadáciu LEA v tomto projekte bude znovu nájdenie a zviditeľnenie pamiatok a zaujímavostí obce Pusté Čemerné, v ktorej ma Nadácia LEA svoje sídlo. Veríme, že sa tak staneme pre priaznivcov obce prínosom. Výsledok projektu bude vizualizovaný formou verejne prístupných informačných tabúľ, ktorými sa obohatí turistický chodník v Pustom Čemernom známy pod názvom Kolová hora. Taktiež budú v priestoroch Nadácie LEA prezentované zbierkové predmety približujúce históriu, dobové fotografie a informácie o dôležitých míľnikoch tejto obce.

Podporte prosím Nadačný fond LUNA v kategórii Nadačné fondy. Vopred ďakujeme.

ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÝ v roku 2022

Memoria

Memoria

Memoria/ Spomienka je pridruženým projektom nášho projektu ,,Po stopách času,,. Jeho cieľom je zhromaždenie a následná verejná prezentácia dobových fotografií obce Pusté Čemerné v plánovanej expozícii Nadácie LEA. Hlavným úžitkom je prezentácia dediny domácim obyvateľom i jej návštevníkov, čo má vyzdvihnúť obec v blízkom i širokom okolí.

Moderným prvkom expozície je digitálny kolorit oživujúci historické fotografie, ako aj ,,živé,, rozprávanie postáv z fotografií vďaka technologii umelej inteligencie.

Vlastníte zaujímavé dobové fotografie z obce Puste Čemerné a radi by ste ich prezentovali? Kontaktujte nás prosím.

ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÝ v roku 2022

Vo víre dejín

Vo víre dejín

Človek vždy bol a je súčasťou dejín. Aby sa mohol dobre rozhodovať musí poznať svoju minulosť. V rámci nášho projektu ,,Po stopách času,, sme v priestoroch Nadácie LEA vytvorili historickú expozíciu s názvom ,,Vo víre dejín,,. Expozícia vznikla za účelom prezentácie dejín obce s poukázaním na paralelu vybraných svetových historických momentov a udalostí od praveku až po modernú dobu.

Expozícia obsahuje významné chronologické údaje obce, fotografie a originálne artefakty. Sú v nej aj zbierkové predmety, názorne približujúce, čo sa v tom ktorom čase odohrávalo vo svete vo viacerých oblastiach. V priestoroch nadácie je tak prezentovaných päť okruhov. Udalosti dediny, numizmatika regiónu, militárie palných zbraní, vývoj domácej žehličky i udalosti Olympijských hier.

Veríme, že každý návštevník si príde, ľudovo povedané ,,na to svoje,, a to najmä ten, ktorý nikdy nemal možnosť vycestovať a spoznávať svet. Nevšedným príbehom obce bude návštevníkov expozície sprevádzať interaktívny audiovizuálny sprievodca.

Podporte prosím Nadačný fond LUNA v kategórii Nadačné fondy. Vopred ďakujeme.

ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÝ v roku 2022

PheniX 2021

PheniX 2021

Program PheniX vznikol spontánne počas priebehu projektu LUNA, keď sa vedenie Nadácie LEA rozhodlo, že ,,iba“ potravinová pomoc nestačí. Preto sme sa rozhodli spustiť samostatný program s názvom PheniX, ktorého snahou je pomôcť rodinám pri komplexnom reštarte po tragických situáciách, ktoré život prináša.

Tento program sprevádza konkrétnu rodinu jednotlivými fázami maximálne počas 6 mesiacov od začiatku dohodnutej spolupráce. Od potravinovej a materiálnej pomoci, cez pohovory s odborníkmi, rekvalifikačné kurzy (do budúcna aj so zabezpečením dočasného bývania) až po nové zamestnanie spolupracuje nadácia s konkrétnou rodinou, kým sa opäť nepostaví na vlastné nohy. Identita týchto rodín zostáva v anonymite, kvôli zachovaniu dôstojnosti. (Poznámka: Informácie sú k nahliadnutiu výlučne pre štátne zložky, kvôli kontrolným mechanizmom.) Pevne veríme, že tieto rodiny na základe vlastnej skúsenosti pomôžu v budúcnosti akýmkoľvek spôsobom ďalším rodinám v núdzi, čím rozšíria myšlienku multiplikácie ľudských hodnôt.

ÚSPEŠNE ZREALIZOVANÝ v roku 2021

Daruj hračku

Daruj hračku

Projekt ,,Daruj Hračku,, vznikol ako prirodzená potreba dobrodincov, ktorí chcú potešiť ďalšie deti kvalitnými hračkami vlastných odrastených detí. Nadácia LEA zbiera nové, alebo použité hračky a po dezinfekcii ich v spolupráci s rôznymi charitatívnymi organizáciami daruje deťom zo sociálne slabších rodín.

Projekt je celoročný a funguje nasledovne: 

Hračky, ktoré sú vyzbierané v mesiacoch január-jún sú darované na Deň detí v júni.

Hračky, ktoré sú vyzbierané v mesiacoch júl-december sú darované na Vianoce v decembri.

Záujemcovia o darovanie a prijímanie hračiek, kontaktujte nás prosím, radi s Vami nadviažeme spoluprácu.

Podporte prosím Nadačný fond LUNA v kategórii Nadačné fondy. Vopred ďakujeme.