Trojkráľová hviezda v diaľave

O symbolike nášho betlehema

O hviezde

Na nebesiach žiarilo množstvo krásnych hviezd, ale len jedna svietila jasným svetlom, ktoré ukázalo túžený smer na ceste ku spáse človeka, nie len trom kráľom mudrcom, ale všetkým hľadajúcim. Tým svetlom je dar od Stvoriteľa a je ním jeho jednorodený Syn, Ježiš Spasiteľ. Narodený z Panny, ktorá počala z Ducha Svätého.

O daroch

Ten Ježiš, ktorý sa narodil v biednej maštali a v chudobe, aby dostal kráľovské dary: zlato ako symbol bohatstva, kadidlo ako symbol modlitby a myrhu ako symbol vlády. Ten Ježiš, ktorý sa obetuje za hriechy sveta, aby tretieho dňa vstal z mŕtvych a vystúpil do Nebeskej slávy. Ten Ježiš, ktorý bude svetom milovaný i z pohnútok Zlého nenávidený.

O ľudstve

Toho sveta, ktorý dostal nezaslúžený dar, no má možnosť ho s láskou prijať. V pozadí planéta Zem, ktorú objíma žiara Novonarodeného, symbolizujúc celé ľudstvo prijímajúce čistú vieru, nádej a lásku.

O živote

Tri božské čnosti o ktoré prosí ľudstvo od počiatku vekov. V katedrále života, spájajúc ruky k nebesiam s prosbou o vypočutie, s prosbou o odpustenie svojich hriechov a slabostí, ktorých sa dopúšťa vo svojom živote. Rovnako aj vďaku sa Nový život v Kristovi.

O jednote

Nový život vyjadrený v súsoší svätej rodiny, znázorňujúcu silu jednoty v čase ľudského života i duchovnej jednoty v spojení vo večnosti.

O oltári

Svätej rodiny, ktorá je od vekov pozdvihnutá na oltár Božej prozreteľnosti. Oltár na ktorom sa sprítomňuje jedina obeta Syna Otcovi za spásu sveta. Oltár na ktorom bude Kristus navždy oslávený.

Ďakujeme Ti Všemohúci Otče, že si nám zoslal Dar života i nádej vo vykúpenie z otroctva hriechu.

Viac informácií  o zeolitovom pustočemerňanskom betleheme TU